Privacy policy voor leden

  De Privacy Policy voor leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een lidmaatschap aangaat bij MSV SPIJKENISSE.

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
  Ook onze vereniging houdt zich hieraan en heeft daarom deze privacy policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen.

  Verantwoordelijke

  MSV SPIJKENISSE (Multi Sport Vereniging Spijkenisse)
  KvK: 57764247.

  Opgeslagen gegevens

  Op het moment van inschrijven bij onze vereniging leggen wij de volgende gegevens vast. Tijdens het lidmaatschap kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden.

  • Voor en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Datum van inschrijven en eventuele datum en reden van opzegging
  • Eventuele rekeningnummer en -houder tbv. automatische contributie incasso
  • Aanvullende opmerkingen

  Gegevens die door het lid verstrekt worden

  MSV SPIJKENISSE kan de gegevens die door het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van het lidmaatschap en/of nota’s.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, tip, handigheid etc., waarvan MSV SPIJKENISSE denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle lidmaatschap voor het lid.

  Gegevens verstrekken aan derden

  Gegevens die door het lid aan MSV SPIJKENISSE zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter vier uitzonderingen op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Wanneer dit nodig is in samenwerking met een sportfonds.
  • Indien de Nederlandse Badminton Bond gegevens nodig heeft voor het verstrekken van het bondslidmaatschap
  • E-mailadres wordt doorgeven aan Laposta voor onze nieuwsbrieven. laposta zal dit e-mailadres alleen gebruiken voor nieuwsbrieven.
  • Laposta is in eigen beheer.

  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen.

  In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond.

  En dit alleen als u zich heeft aangemeld voor een competitie waarvoor de bond deze gegevens nog heeft.

  Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

  Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.

  Beeldmateriaal

  Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Ze hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken.
  Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten.

  Bewaartermijn en opslag

  MSV SPIJKENISSE bewaart de gegevens zolang als wettelijk is toegestaan na opzegging van het lidmaatschap. Hierna worden noodzakelijke gegevens overgezet naar het archief voor statistische doeleinden.
  De gegevens die het lid aan MSV SPIJKENISSE verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen op een data recorder van de secretaris van MSV SPIJKENISSE.
  Alle gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

  Rechten

  Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

  MSV SPIJKENISSE kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door MSV SPIJKENISSE voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
  Leden hebben het recht de gegevens volledig te laten wissen, wat resulteert in opzegging van het lidmaatschap.

  Gegevens worden dan geanonimiseerd om beschikbaar te blijven voor statistische doeleinden.
  Een lid heeft recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
  Een lid heeft recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Mocht iemand vragen hebben over deze privacy voorwaarden, dan kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming.
  Deze pagina kan worden aangepast zonder verdere aankondiging.

  Aanvaarding

  Als iemand lid wordt van MSV SPIJKENISSE, dan geeft deze persoon nadrukkelijk aan deze pagina te hebben gelezen en onze privacy voorwaarden accepteert.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial