Reglement opzegging volgens statuten

Bijgaand de wijze van opzeggen volgens de statuten.

Financiële verplichtingen

De contributie en eventuele extra heffingen worden jaarlijks vastgesteld.

Van de leden wordt verwacht dat zij hun contributie op tijd betalen aan het begin van het nieuwe seizoen a.d.h.v. de factuur die zij van de penningmeester ontvangen.

Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen.

Speciale regelingen

Bij langdurige en aaneengesloten blessures / ziektes van meer dan 2 maanden kan een lid beroep doen om de blessureregeling. Het lid dient dan zo snel mogelijk na het oplopen van de blessure / ziekte een e-mail te sturen aan penningmeester.msvspijkenisse@gmail.com met het verzoek om de blessureregeling. Het lid dient ook een bevestiging van ontvangst door de Penningmeester te krijgen. bij herstel dient het lid dit ook aan te geven en is dezelfde procedure van kracht. De reguliere contributie wordt gewoon voldaan door het lid, voor zover dat nog niet het geval is, en zodra het lid weer kan komen wordt door het bestuur een teruggave op de contributie bepaald en aan het eind van het seizoen terugbetaald aan het lid.

Aanmaningen en incassobureau

Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering verzonden. Wanneer de betaling ook nu achterwege blijft, volgt een tweede herinnering. De factuur wordt verhoogd met 10%. Zo nodig wordt als de betaling dan niet wordt voldaan de vordering overgedragen aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn eveneens voor rekening van het lid.

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:
Het lidmaatschap is aangegaan voor een afgesproken tijd. Aan het einde van deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

De einddatum van de speeldagen / trainingen kunnen per jaar verschillen.

Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden vóór afloop van het verenigingsjaar (dus vóór 1 mei ). Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op onze website .

Vraag om een ontvangstbevestiging, anders is ons niet bekend dat u heeft opgezegd en blijft u contributie verschuldigd! Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk!

Voor het einde van het seizoen worden door onze vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal. het contracteren van trainers, het bestellen van shuttles en andere zaken. Daarom is het niet mogelijk het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar te beëindigen en zal opzegging pas ingaan aan het einde van een verenigingsjaar.

Privacyverklaring

MSV Spijkenisse gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Overige voorwaarden en aansprakelijkheid

Hoewel MSV Spijkenisse er alles aan doet om fouten met inhuur, wedstrijden, training en overige zaken waarbij MSV Spijkenisse betrokken is te voorkomen, kan er natuurlijk altijd wel iets misgaan. MSV Spijkenisse kan hiervoor en voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

MSV Spijkenisse is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, gemaakt door de gemeente Spijkenisse, Badminton Nederland of overige derden waardoor leden van MSV Spijkenisse op enigerlei wijze gedupeerd worden of kunnen worden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial